Khoiriyatun, S.Pd., M.Sc
Kepala Madrasah MAN 2 Kulon Progo. D.I. Yogyakarta